Algemene Voorwaarden

Vijf Sterren Werkplezier is een project van De Goede Praktijk.
Daarom gelden voor alle overeenkomsten de onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen hier gedownload worden.

Algemene De Goede Praktijk BV maart 2008

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. opdrachtgever:elke weder partij van De Goede Praktijk BV (hierna te noemen De Goede Praktijk) welke De Goede Praktijk opdracht geeft tot het leveren van een dienst of een product.
b. producten van derden : de voor de uitvoering van de diensten benodigde materialen, hardware, software en alle overige goederen van derden.
c. overeenkomst: alle door opdrachtgever schriftelijk bevestigde offertes van De Goede Praktijk; alle anderszins door partijen ondertekende overeenkomsten; alle door opdrachtgever aan De Goede Praktijk mondeling verstrekte opdrachten echter uitsluitend en alleen als de opdrachtgever de resultaten van de mondeling verstrekte opdrachten heeft ontvangen en zonder protest heeft behouden.
d. De diensten en producten worden geleverd door de officiële partners van De Goede Praktijk, onder eindverantwoordelijkheid van De Goede Praktijk. Officiële partners van De Goede Praktijk zijn partijen met een formele samenwerkingsovereenkomst met De Goede Praktijk. De actuele lijst met partners is gepubliceerd op www.degoedepraktijk.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor projectmanagement, advisering, kennislevering, training en coaching, bouw en levering van software- instrumenten en communicatie(-uitingen) tussen De Goede Praktijk en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Aanvaarding van een offerte, het verstrekken van een opdracht c.q. het anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst, houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard, daarbij de eigen inkoopvoorwaarden uitsluitend.
 3. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden zullen 1 maand na schriftelijke mededeling daarvan aan en aanvaarding door de opdrachtgever van toepassing zijn en via de website www.degoedepraktijk.nl openbaar worden gemaakt.
 4. Afwijking van deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomsten.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes van De Goede Praktijk zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Alle offertes zijn gedurende 1 maand geldig, tenzij dit in de offerte anders is vermeld.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst van de aanvaarde offerte door De Goede Praktijk , dan wel doordat een schriftelijke overeenkomst door partijen is ondertekend.
 4. Tussentijdse wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. Dit laat onverlet het recht van De Goede Praktijk om direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende gevolgen m.b.t. de inhoud, vorm en tarieven van de dienstverlening en/of voorwaarden, tussentijds te wijzigen.
 5. Waar in de overeenkomst sprake is van opdrachtgever wordt gedoeld op alle rechtspersonen, ondernemingen of natuurlijke personen voor zover deze door opdrachtgever zijn gemeld en al dan niet gezamenlijk optreden.

Artikel 4. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

 1. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die De Goede Praktijk nodig heeft, waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast zal de opdrachtgever aan De Goede Praktijk alle hulp en faciliteiten verlenen die naar beider inzicht noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van De Goede Praktijk betrokken (zullen) zijn.
 3. De Goede Praktijk zal steeds tijdig aan de opdrachtgever melden welke hulp en faciliteiten er naar haar inzicht nodig zijn voor de totstandkoming van de opdracht. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Goede Praktijk zijn verstrekt of de noodzakelijke hulp en faciliteiten niet of niet voldoende worden verleend, heeft De Goede Praktijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De Goede Praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat De Goede Praktijk is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Goede Praktijk kenbaar behoorde te zijn.
 5. Als De Goede Praktijk daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werk-/vergaderruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of netwerkaansluiting.

Artikel 5. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Goede Praktijk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en/of onderaannemers.

Artikel 6. Personeel

 1. De Goede Praktijk zal de door haar te verrichten advies- en projectmanagementdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Wijziging advies- en realisatieteam: De Goede Praktijk kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het advies- en realisatieteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met De Goede Praktijk plaatsvinden.

Artikel 7. Uitvoeringstermijn

 1. Door De Goede Praktijk genoemde termijnen waarbinnen het afgesproken werk zal worden verricht, zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst door opdrachtgever bekend zijn gemaakt.
 2. De door De Goede Praktijk genoemde termijnen worden zo veel mogelijk in acht genomen. Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging ondervindt of dreigt te ondervinden, zal De Goede Praktijk hiervan melding maken aan opdrachtgever met opgave van de oorzaak van de vertraging.
 3. Overschrijding van de door De Goede Praktijk genoemde termijnen geeft geen recht op schadevergoeding en/of annulering van de opdracht.
 4. Een excessieve overschrijding van termijnen, welke niet het gevolg is van een gedraging van opdrachtgever, kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan De Goede Praktijk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 8. Tarieven en kosten van de opdracht

 1. Voor de uitvoering van de opdracht zullen door De Goede Praktijk aan de opdrachtgever de in de overeenkomst en/of offerte vermelde tarieven in rekening worden gebracht.
 2. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of zijn daarin begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
 3. Indien door additionele wensen van opdrachtgever de prestaties welke De Goede Praktijk op grond van een overeenkomst moet leveren aantoonbaar worden verzwaard c.q. uitgebreid, is er sprake van expliciet meerwerk.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. De tarieven en de kosten zoals in artikel 8 genoemd, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum
 2. Na die vervaldag wordt 1% rente per maand in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan De Goede Praktijk met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
 3. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 4. Indien leveringen of werkzaamheden in gedeelten worden uitgevoerd, kan De Goede Praktijk verrichte deelafleveringen of deelwerkzaamheden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening brengen.
 5. Opdrachtgever ziet af van een eventueel recht tot verrekening van enige vordering met de facturen die door De Goede Praktijk zijn verstuurd. Opdrachtgever kan zich derhalve jegens De Goede Praktijk nooit met een beroep op verrekening aan zijn verplichting tot betaling onttrekken.
 6. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 10. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

 1. Expliciet meerwerk valt niet onder de prijs die De Goede Praktijk met opdrachtgever is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever brengt De Goede Praktijk schriftelijk op de hoogte van additionele wensen. Vervolgens brengt De Goede Praktijk een schriftelijke offerte uit met betrekking tot omvang en prijs van het door De Goede Praktijk verwachte meerwerk. De Goede Praktijk zal niet met het meerwerk aanvangen alvorens opdrachtgever de offerte heeft geaccordeerd. Terzake van het door De Goede Praktijk te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 3. De voorgaande bepalingen (10.2 en 10.3) zijn eveneens van toepassing wanneer opdrachtgever door De Goede Praktijk voorgestelde en geoffreerde aanvullingen en/of vervolgopdrachten accordeert.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 5. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Goede Praktijk zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 6. Indien de wijziging op de overeenkomst voorziene financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal De Goede Praktijk de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
 7. Indien een vast aannamebedrag is overeengekomen zal De Goede Praktijk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.
 8. In afwijking van lid 6 zal De Goede Praktijk geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

 1. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het advies- en realisatieteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die De Goede Praktijk verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De Goede Praktijk kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
 2. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever De Goede Praktijk hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 3. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van De Goede Praktijk, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft De Goede Praktijk vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
 3. De Goede Praktijk mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn aan te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De Goede Praktijk behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, maar ook op het vorderen van gegevens, bescheiden of materialen welke door De Goede Praktijk op basis van betreffende de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever reeds ontwikkeld zijn, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt zullen deze in rekening worden gebracht.
 4. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.
 5. Plichten welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na het einde van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren o.m.: vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, toepasselijk recht.

Artikel 13. Garantie

 1. De Goede Praktijk garandeert dat door haar ontwikkelde materialen, waaronder schriftelijk materiaal en programmatuur, van goede kwaliteit is en geschikt is voor het doel waarvoor zij is bestemd. Het materiaal en de programmatuur zal tenminste voldoen aan de beschrijvingen in foldermateriaal, offertes, brieven, handboeken en andere beschrijvingen van De Goede Praktijk of haar toeleveranciers, voor zover kenbaar gemaakt aan opdrachtgever.
 2. De onder 1 genoemde garantie houdt in kosteloos herstel door De Goede Praktijk gedurende een periode van drie maanden na acceptatie van het materiaal en de programmatuur van eventuele gebreken hierin als blijkt dat deze niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties, eigenschappen of functies voldoet. Voor programmatuur van toeleveranciers geldt de garantieperiode van de toeleverancier.
 3. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie, tenzij gegevens verloren gaan door opzet of grove nalatigheid van De Goede Praktijk.
 4. De garantie is niet van toepassing bij onzorgvuldig gebruik door anderen dan De Goede Praktijk of indien er wijzigingen zijn aangebracht door anderen dan De Goede Praktijk.

Artikel 14. Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door De Goede Praktijk ontwikkelde, vervaardigde en gebruikte programmatuur, apparatuur of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, nieuwsbrieven, (elektronische) presentaties, cursusmaterialen, communicatie-uitingen, rapporten, offertes, (hierna: programmatuur en andere materialen) die door De Goede Praktijk aan opdrachtgever worden geleverd, of op welke wijze ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij De Goede Praktijk.
 2. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het gebruiksrecht gaat in na acceptatie door opdrachtgever van programmatuur en andere materialen. Het gebruiksrecht strekt zich mede uit tot de door De Goede Praktijk in het kader van te verrichte onderhoudswerkzaamheden te verstrekken verbeterde versies. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Het gebruiksrecht is onbeperkt in duur en niet opzegbaar door De Goede Praktijk, behalve in geval van ontbinding op grond van ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is ermee bekend dat geleverde documenten en instrumenten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van De Goede Praktijk of haar partners bevatten en opdrachtgever zal deze programmatuur geheimhouden en niet aan enige derde bekendmaken of in gebruik geven.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 6. Alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten) ten aanzien van de resultaten van de door opdrachtgever aan De Goede Praktijk uitbestede werkzaamheden blijven eigendom van opdrachtnemer.
 7. Indien tussen partijen verschil van mening bestaat over de eigendom van programmatuur en andere materialen zoals in lid 1 beschreven, respectievelijk de intellectuele eigendomsrechten daarvan, wordt uitgegaan dat die eigendom bij De Goede Praktijk berust tot op tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.

Artikel 15. Broncode software

 1. De broncode van de programmatuur blijft bij en in eigendom van de partner van De Goede Praktijk die de software ontwikkelt (verder ‘ontwikkelaar’), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de broncode wél aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld zal opdrachtgever de broncode uitsluitend gebruiken ten behoeve van onderhouds- of verbeteringswerkzaamheden. Het is opdrachtgever in geen geval toegestaan anders dan voor onderhouds- en/of verbeteringswerkzaamheden de broncode aan een derde op enige wijze ter beschikking te stellen. Opdrachtgever zal iedere derde die ter uitvoering van onderhouds- of verbeteringswerkzaamheden de broncode ter beschikking wordt gesteld, een geheimhoudingsverklaring inzake informatie betreffende de broncode laten tekenen.
 2. Bij overtreding van het bepaalde in 1 verbeurt opdrachtgever aan ontwikkelaar een direct opeisbare boete van Euro 25.000 per geconstateerde overtreding, onverminderd het recht van ontwikkelaar om opdrachtgever aan te spreken voor vergoeding van werkelijk geleden/te lijden schade.

Artikel 16. Vrijwaring

 1. De Goede Praktijk vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken van derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden en vergelijkbare aanspraken met betrekking tot know-how, ten aanzien van de programmatuur en andere materialen.
 2. Opdrachtgever zal De Goede Praktijk ten aanzien van de, in de te realiseren schriftelijke materialen, programma’s en applicaties op te nemen en door opdrachtgever aangeleverde gegevens en materialen waaronder teksten, fotobeelden, videobeelden, illustraties en tekeningen, vrijwaren van enige aanspraak van derden, waaronder ook aanspraken wegens schending van het auteursrecht.
 3. Opdrachtgever zal De Goede Praktijk eveneens vrijwaren van enige aanspraak van derden, ontstaan door de werkzaamheden verricht door De Goede Praktijk met betrekking tot de verstrekte opdracht en ten aanzien van geleden schade door het gebruik van door De Goede Praktijk geleverde producten, zaken of diensten.

Artikel 17. Vertrouwelijkheid

 1. De Goede Praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, en zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van De Goede Praktijk aan derden geen mededeling doen over de aanpak van De Goede Praktijk, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.
 2. De geheimhoudingsplicht van partijen blijft eveneens bestaan na het beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. De Goede Praktijk is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door De Goede Praktijk van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van geleverde diensten en producten in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat De Goede Praktijk voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 2. De Goede Praktijk is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat De Goede Praktijk na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk door opdrachtgever schriftelijk op de hoogte is gesteld en De Goede Praktijk niet binnen 5 werkdagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving is overgegaan tot herstelwerkzaamheden.
 4. De Goede Praktijk is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan uit gebruik door of wegens opdrachtgever van producten van derden, ook niet indien deze producten zijn gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst tussen De Goede Praktijk en opdrachtgever.
 5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 19. Overmacht

 1. Onder ’overmacht’ wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet van De Goede Praktijk kan worden gevergd, zoals onder meer regelgeving van overheidswege, stakingen en weigering van toeleveranciers om te leveren of werkzaamheden te verrichten of indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan De Goede Praktijk zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt.
 2. Indien De Goede Praktijk door overmacht aangegane verplichtingen niet kan nakomen, kan zij deze verplichtingen opschorten totdat de overmacht opleverende omstandigheid is vervallen, dan wel de overeenkomst, respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder schadeplichtig te worden, ontbinden.

Artikel 20. Publiciteit

 1. Opdrachtgever zal toestaan dat De Goede Praktijk beschrijvende gegevens en beeldmateriaal uit door De Goede Praktijk gerealiseerde projecten gebruikt voor publiciteits- c.q. marketingdoeleinden. Opdrachtgever zal tevens toestaan dat De Goede Praktijk het gerealiseerde programma voor deze doeleinden aan derden demonstreert of ter demonstratie afstaat, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 21. Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22. Geschillen

 1. Partijen komen overeen dat zij zullen trachten om geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomst(en) en/of afspraken, op te lossen door onderhandelingen. Indien partijen er in eerste instantie niet in slagen om op basis van onderhandelingen een gezamenlijke oplossing te bereiken, zullen zij trachten het tussen hen ontstane geschil op te lossen met behulp van mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
 2. Indien de wederpartij geen medewerking wenst of kan verlenen aan mediation zoals bedoeld in lid 1 of indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, bestaat voor ieder der partijen de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie, bestaande uit één of – indien één der partijen de wens daartoe binnen één maand nadat het geschil is ontstaan, heeft kenbaar gemaakt – drie arbiters, te benoemen in onderling overleg.
 3. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming van de arbiters, zal de meest gerede partij zich wenden tot de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht, die na de partijen te hebben gehoord, de arbiter(s) zal benoemen. De arbiter(s) zal(zullen) als goede man(nen) naar redelijkheid en billijkheid oordelen en ook in zijn (hun) beslissing bepalen in welke verhouding de kosten tussen partijen dienen te worden gedragen.
 4. Alle geschillen tussen partijen, welke niet volgens lid 1, 2 en 3 zullen worden opgelost en indien behorend tot de competentie van die rechtbank, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te Utrecht.

Artikel 23. Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 2 april 2008. Zij zijn van toepassing bij offertes en overeenkomsten die na die datum met opdrachtgever zijn aangegaan of verlengd.